[IO Highlight] Visit from Nazarbayev University, Kazakhstan